logo professional realty – horizontal black on white

 logo professional realty   horizontal black on white